rd
rd
 
Carnavalsvereniging Peëenrijk
 Optocht 2014

ATTENTIE ATTENTIE klik hier

1
2
3
4
5
Takke-hond
Ons Klupke
op pad
Outfit
Ons Wijve
6
7
8
9
10
Papperazzi
Joker
Le-oog
Al 44 jaor
44-44
11
12
13
14
15
4x44
4 op 1 rij
4(4) Takkewijve
Joker & songwriter
Op dun Ham
16
17
18
19
20
Annnnnuke
Pauze
Straotparaode?
Effe wachte ..
Familie
21
22
23
24
25
Lintje
Annnnnnuke (2)
Pollonaise
Prooost
Collla?
26
27
28
29
30
Kwalle
Daor hedde ze
Stage joker
Jurie
Rooi neus
31
32
33
34

35

Rije dik
Smalle doorgang
Pas op - tak
mee rooi neus
Wilmas
36
37
38
39
40
Le-jo(ker)
Vingerjoker
Joker familie
Malle joker
Allemaol jokers
41
42
43
44
45
Meej-rije
Kofetty
Veteraone kapel
Lache
ut ende
46
47
48
49
50
The end
Klein lampke
Organizazie
Lampkes joker
Lampkes cups

 

 

 

sd

De Bosjesmannen zên opgericht 11 vur Chr. in ut Peëenrijk dur nun maffe pee.